Realizujemy Projekt „ZDROWY KRĘGOSŁUP” nr RPMA.09.02.02-14-9993/17-00

Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum aRehabilitacji Leczniczej Fiz-Med spółka z o.o.

Priorytet Inwestycyjny, w ramach którego jest realizowany Projekt: Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

Działanie, w ramach którego jest realizowany Projekt 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.

Poddziałanie, w ramach którego jest realizowany Projekt 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Cel projektu: poprawa stanu zdrowia 324 dzieci w zakresie chorób kręgosłupa w powiecie sierpeckim w okresie od 01.07.2018 do dnia 31.12.2020, zwiększenie wykrywalności schorzeń kręgosłupa u 324 dzieci z powiatu sierpeckiego, zwiększenie poziomu wiedzy na temat zachowań prozdrowotny oraz zdrowego trybu życia ze szczególnym uwzględnieniem chorób kręgosłupa w grupach objętych wsparciem (324 dzieci, 324 rodziców/opiekunów, 60 osób wsparcie fakultatywne)

Wartość projektu: 1 874 952,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:   1 499 961,60 PLN

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

NIEPUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM REHABILITACJI LECZNICZEJ „FIZ-MED” SPÓŁKA Z O. O. 09 – 200 Sierpc ul. Gabriela Narutowicza 17A jest realizatorem projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS pn. „Zdrowy kręgosłup” u dzieci z klas I-VI szkół podstawowych powiatu Sierpeckiego. Jego celem jest poprawa stanu zdrowia dzieci z powiatu Sierpeckiego, w zakresie chorób kręgosłupa. Realizowany będzie w latach 2018 – 2020. Projekt dedykowany jest dzieciom będącym uczniami klas I-VI szkół podstawowych na ww. obszarze.

Przeprowadziliśmy już jedną rekrutacje, dzięki którym rozpoczęliśmy pracę z dziećmi zakwalifikowanymi do programu. Obecnie prowadzimy kolejny nabór. Mogą w nim wziąć udział również dzieci, które nie zakwalifikowały się wcześniej z powodu braku miejsc.

Udział dzieci w przedmiotowym projekcie wymaga Państwa zgody, ale nie wiąże się z koniecznością ponoszenia przez Państwa kosztów. Warunkiem udziału w programie jest wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych dostępnych w załączeniu.

Dzieci zakwalifikowane do dalszego udziału (u których stwierdzono wadę postawy) skorzystają z trzech indywidualnych porad lekarskich i fizjoterapeutycznych zakończonych wydaniem pisemnych zaleceń. Wezmą również udział w cyklicznych (2 x w tygodniu przez cały okres udziału w projekcie, tj. przez 9 lub 6 miesięcy) zajęciach rehabilitacyjnych mających na celu poprawę lub zahamowanie pogłębiania się występowania schorzeń kręgosłupa lub wad postawy. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2019 roku i przeprowadzane będą w „FIZ-MED” przy ul. Gabriela Narutowicza 17A w Sierpcu.

Rodziców zainteresowanych udziałem dziecka w projekcie prosimy o wypełnienie i podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz Karty zgłoszenia (tylko pierwsza strona). Powyższe dokumenty mogą Państwo przesłać drogą mailową na adres: joanna@kwoczak.com, przez stronę internetową wysłać formularz rekrutacyjny bądź osobiście w złożyć osobiście w „FIZ-MED” przy ul. Gabriela Narutowicza 17A w Sierpcu. Pozostałą dokumentację wypełnią Państwo podczas wyznaczonego. Szczegółowe informacje pod nr tel. 696-098-637 od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00 – 19.00.

Serdecznie zapraszamy 🙂

ANKIETA-DLA-UCZNIÓW-Sierpc
Informacji o uczestnikach Projektu
Oświadczenie świadomej zgody na udział w programie
Rezygnacja z udziału w projekcie
Zał. nr 6 Wzór oświadczenia uczestnika Projektu
Harmonogram na każdy dzień 2019.xlsx

Copyrighted Image